آموزش تمرینات چی کونگ

آموزش تمرینات چی کونگ ● آموزش تنفس :
عمل تنفس همزمان با حرکات انجام می شود .
دم ، چی مثبت را به درون می آورد و بازدم ،چی منفی را به بیرون می فرستد .
● تمرینات نفسی شامل :
▪ نفسی طبیعی است که در آن بطور طبیعی نفس می کشید .
▪ تنفسی معمولی است که در هنگام دم شکم منبسط شده و در بازدم به انقباض شکم بیانجامد. ( این تنفس ،Dantien واقع در شکم را تحریک می کند )
▪ تنفس معکوس ، که بر عکس نفس طبیعی است در این حالت به هنگام دم انقباض شکم و در بازدم انبساط شکم رخ می دهد .
● جهت ایستادن :
چهار سمت جغرافیائی به اندامهای داخلی بدن ربط می یابد :
شرق به کبد ، غرب به ریه ، شمال به کلیه ها و جنوب به قلب
اگر اختلال سلامت در یکی از این نواحی باشد ، در جهت مناسب قرار بگیرید . اگر اشکال در معده باشد به دلیل در مرکز واقع بودن ، شخص می تواند در هر جهتی قرار بگیرد .
مشکلات سلامت همچنین به Yin ( انرژی ضعیف ) و Yang (انرژی بسیار زیاد ) مربوط است .به این ترتیب اگر شخصی به علت جریان خون نا سالم دچارعصبانیت باشد، دارای تراکم انرژی Yang در کبد است . چنین فردی باید در جهت غرب ( جهت متضاد شرایط کبدی ) برای کاهش انرژی کبد یا چی قرار بگیرد .
● تمرینات چی گنگ تائوئیست
▪ تمرینات توازن
چی گنگ دائوئیست شامل تمرینات توازن می باشد که عمدتاً تقلیدی از حرکات و زندگی روزانه حیوانات است مثل :
ـ گستراندن بالهای سیمرغ
ـ راه رفتن میمون
▪تمرینات اولیه :
این تمریناتDantien را تحریک می کند :
ـ نگه داشتن Dantien
ـ بالا و پائین بردن Dantien
ـ بازو بسته کردن Dantien
▪ تمرینات تکمیلی :
چرخاندن سر و چرخش باسن
حرکت میمون
کشش های خرس بزرگ
حمایت آسمان
پله های ابر
▪ حرکت میمون*:
۱) عادی بایستید و تمام بدن را شل کنید .
۲) به سمت چپ خم شوید ، پای راست را خم و پای چپ را دراز کنید .
۳) بازوی راستتان را بالا برده و با انگشتانتان نقطه Yarmen را در پشت گردن را لمس کنید و به طور همزمان دست چپ را به پشت بیاورید (نقطه Hugu چپ Ming Men پشت را لمس می کند )
۴) برای طرف دیگر تکرار کنید .
▪ تمرینات پایانی:
در پایان هر تمرین ، تمرین شوگنگ (Sho Gong) اجرا می شود این تمرین ،تمام چی پشت را به Dantien آورده و آنجا ذخیره می کند .
● حرکات خود به خودی
حرکات خودجوش چی گنگ در چین رایج است. شخص به جای دنبال کردن یک دستورالعمل منظم تعیین شده ،به انجام حرکاتی هدایت می شود که از حس درونی او ( حس چی )، بر اساس نیاز موجود بدن وی منشاء گرفته و یا به دستور همین حس درونی، به سکون دعوت می شود .
بدین ترتیب گاهی به نظر می رسد که فرد در طی تمرین تقریباً هیچ کاری انجام نمی دهد . برخی دیگر شاید بنشینند وبعضی نیز در یک وضعیت عمیق انرژتیک ، دستها و پاهای خود را در هماهنگی با تنفس بصورت حرکات موزون حرکت دهند.
● مراقبه چی گنگ :
این تمرین می تواند بصورت ایستاده ، نشسته یا درازکش انجام شود . در بیماری شدید می تواند منابع مهم شفا را به جریان درآورد . اگر شخصی سالم باشد ، این تمرین می تواند به ابقای سلامت و هماهنگی بدن ، ذهن و روح کمک کند.
در این تمرین ، نیروهای طبیعی بدن توسط تنفس ، آرامیدگی ، نیت و تجسم ذهنی ، افزوده می شود .
در هنگام دم تنفس چی را در ناحیه شکم مجسم می کنید و در هنگام بازدم ، جریان یافتن این منابع انرژی را از مرکز به بیرون یعنی به همه بخشهای بدن شامل ارگانها، غدد و دستها و پاها تجسم می نمائید . سپس تجسم را به منظور به چرخش درآوردن انرژی شفا با تنفس عمیق و آرامش ادامه می دهید .
● استادان چی گنگ به چه آموزشی نیاز دارند؟
کی گنگ ممکن است خودآموخته باشد . آموزگاران چی گنگ در مراکزی که فلسفه چینی تدریس می شود ،آموزش داده می شوند